A me’ figghju, di Totò mediati.  Poesia dialettale calabrese

A me’ figghju, di Totò mediati. Poesia dialettale calabrese

 

Volìa mi ti rrigalu tanti gioi,

‘na vita bella, longa, spenzerata,

mi seguu notti e jornu i passi toi

cu ‘na bacchetta magica di fata;

volìa mi ti rrigàlu tanti cosi,

jornati d’oru chini chini i luci,

notti d’argentu pemmi ti riposi

e arbi chjari chjari, duci duci;

volìa mi ti rrigalu munti e mari,

grandizzi chi non trovanu palori,

tuttu chidhu chi mmai si poti dari

e chidhu chi desidera u to’ cori…

tuttu mi ti rrigalu eu volìa,

ma cchjù du cori chi ti dugnu, figghju?

Ti pozzu dedicari a vita mia…

e ppoi ti pozzu dari ‘cchj cunzigghju:

camina sempri drittu avanti a ttia

e parra quando sai chidhu chi dici,

pratica sulu bona cumpagnia

e non penzari ca su’ tutti amici

chidhi chi tti ‘ccumpagninu nte jochi

o ìnchinu a to’ testa di palori:

i veri amici sunnu sempri pochi

e nto bisognu si scandagghj u cori;

non rrincurrìri mai potìri o sordi

e ssi a vita senti ch’è vacanti

scava nta menti, scegliti i ricordi,

chidhi cchjù belli pemmi vai avanti;

e non faciri mai differenza

tra cu’ è riccu e ccu’ non ndavi nenti,

misura l’omu sempri da coscenza,

dill’onestà, di boni sentimenti;

non rinfacciari mai chidhu chi dduni,

e non ‘ccettari mai chidhu chi rresta,

non essiri mai servu no’ patruni,

ragiuna sempri sulu ca to’ testa…

Volìa mi ti rrigalu tanti gioi,

ma tu poi sulu sulu mi ti pigghj,

basta mi cridi sempri e sonni toi

e pemmi ti ricordi ‘sti cunzigghj.

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi