A cucineglia mia,  di Domenico Fabiano.  Poesia dialettale calabrese

A cucineglia mia, di Domenico Fabiano. Poesia dialettale calabrese

 

C’era a strata avanti a mia,

fatta i petri, a nzelicatu

e nta casa undi criscia

puru u lettu undi fu natu.

C’ennu così nta glia ruga,

i ricordi i figghjolegliu,

ddu frinnestri fatt’i lignu,

nu mignan’e u portunegliu.

Na cucina chi daveru

sembra u quatru i nu pitturi

cu davanti u fucularu,

nu ciarnar’e u jujaturi.

Glià vicinu ddu tripodi

po nu spit’e na gravigghja

e nu menzu pignategliu

e mpenduta na cernigghja.

Po posatu supa o furnu

tuttu vecchju e anniggricatu

c’è nu caglipu mpendutu

i tant’anni abbandunatu.

E a pala, na chjudenda,

na lumera supa a praca,

na padeglia e na marmitta,

u campanu di na crapa.

E guardandu po’ pa ssupa

chi ti viju u sarzizzaru

e pensai gliu ben’ì DDiu,

i salami chi curaru.

E nta chigliu stipicegliu

tutti i ferra du misteri,

i fascegli da ricotta,

na buttigghj’e ddu bicchjeri.

Pochi chjova e nu martegliu,

u serracchju du sapuni,

a majiglia e na suppera,

po u quagghju e nu serruni.

Lattu jornu m’affacciai

e guardava chistu quatru

e nta chista testa mia

mi tornava lu passatu.

Tutti quanti li ricordi

cu gl’affettu e gliu rridiri,

li cunsigghj i chigli vecchj,

l’onesta chi cchjù non vidi.

Quantu cunti e cunticegli,

quant’amuri e quanta fidi,

li sorrisi di la genti,

mo si cunt’e cu ti cridi.

Pe quant’anni nd’assettamma

tutti quanti a nu tundinu

e mangiamma nta nu piattu

senza carn’e senza vinu.

E mentutu o primu postu

c’era sempi la famigghja,

mo si penz’e tempi d’oji

ccocchj cosa a mia mi pigghja.

E allura dapru l’occhj

e non penzu cchju’o passatu

e mi viju comu sugnu

nta sti jorna ntossicatu.

Ma non pozzu fari nenti,

esti u mundu chi cangiàu,

c’è nu sulu DDiu, lu sordu,

chi’a la genti sbalestràu.

Voggh’j torn’o focularu,

nta glia cucineglia mia

mu mi mbarru l’occhj i fumu

e mu ciangiu chi perdia.

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi