‘A morti di Paolo Landrelli. Poesia dialettale calabrese

Paolo Landrelli

Vitti ‘na fimmaneglia senz’ etati

non era figghjoleglia e non crisciuta,

ch’i culuri d’ ’u mbernu, non d’ ‘a ‘stati,

e ‘a pegli comu quandu ‘ngialinuta.

E ‘ntà ‘na cofineglia scumbogghjata

portava chjanti e sulu ‘n’arrisata.

S’avvicinav’a mia cu’ passu lentu

e mentr’iglia ‘ntà ll’occhj mi guardava

mi ‘ntisi ca du’ friddu ‘ntozzulava,

l’anima mia mi parzi nu turmentu.

Non capiscia cu era e chi volia

ma pur’ ‘a terra tremava cu’ mmia.

Mi dissi: “Sugnu chiglia chi ‘mbocati

quandu d’ ‘a vita cchjù nenti ‘ndaviti,

e ogni jòrnu novu smaliditi

pecchì li peni sunnu triplicati.

Allura com’ ‘o meli sugnu duci

ca sugnu chiglia chi vi cacci’ ‘a cruci.

‘Ntà chistu mundu chjn’ ‘i cosi storti

undi pari ca vinci lu marvaggiu

eu sugnu a fini certa d’ogni viaggiu

‘a sula cosa giusta, sugnu ‘a morti”!

Si dissi: Mi rispund’a ‘na domanda

prima mu ti ndi vai pe’ natta vanda?

“Chissa domanda tua non avi ngagghja

-dissi- mu trasi spera di risposta

diri non pozzu, e sai n’ ‘o fazz’apposta,

si sugnu terra fertili e curtagghja

und’ ‘a sumenza mori e faci fruttu,

o sugnu focu, chi distruggi tuttu”.

 Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi

Unione poeti dialettali
Unione poeti dialettali

Author: Redazione_Cultura