L’infallibile Blefari. Poesia dialettale calabrese

I JORNA D’’A MERLA

Mi ricordo ca ‘na vota,

‘nt’ogni ruga si sentia,

nta sti iorna di la Merla,

ccocchji porcu in agonia.

D’’i Garrèffini o d’’a Timpa,

prima m’esti jornu chjaru,

si sentia lu primu gridu,

d”i Zzimbegli o du’ Vaccaru.

S’’affacciavanu dormendu,

Cata ‘a Guerra e Cuncettina,

glia finestra pammi sannu

cu era ‘i luttu glia matina.

Ogni n jornu ‘u stessu gridu,

ch’era musica pa mmia,

‘nta gli jorna glià d”a Merla,

quantu friddu chi facia!

Cu’spijava, volia ‘e sapi…

d”a Vavecchjia a Bonculuri;

Peppi ‘u Rrè si rispundia

ch’era ‘u porcu ‘i Sarbaturi.

E po’’n’attu ‘i ll’Ariaporu,

e ccocchjattu d”a Gghjocàna

nta gli jiorna quanta genti

aspettava pammi sgrana!

‘I mmazzavanu ‘nta strata,

sutt’a ‘n’arburu, ‘nu strittu;

dopp’ ‘a carni sup”e brasi,

venia ‘dduri di suffrittu!

Com’a quandu ‘na campana

sona tristi nt’ogni via,

unu chi sentia gli porci:

mbec’’i ciangi, s’arridia.

Mò ti levi, ogni matina,

e t’accorgi, Santu Diu,

ca moriu puru la Merla

e ‘n’att’epuca finiu.

Chjanu chjanu mori tuttu,

com”a Merla ti ndi vai;

ca vordiri ca mbecchjasti,

e lu porcu cchjù n”o fai!

Franco Blefari 28/1/2021

 

 

 

 

Author: Redazione_Cultura