Mundu anticu, di Paolo Landrelli.  Poesia dialettale calabrese

Mundu anticu, di Paolo Landrelli. Poesia dialettale calabrese

 

Moriu gliu mundu chi eu tantu amai,

fatt’ ’i cosi chi ormai sunnu luntani;

chi comu tutt’ ‘i cosi bell’assai

‘a sorti prestu ‘ndi scippa d’ ‘i mani.

Moriru gli folìi sup’ ‘a glivara

o ‘ntà tutti ‘gli buca d’ogni muru;

‘gli pitacegl’ ‘i passeri a migghjara,

‘u cantu du’ scrupiu quand’era scuru.

Moriu gliu fusu chi filav’ ‘a sira

o’ lum’ ‘i ‘na lumera o ‘i ‘na candila,

‘glia vecchiareglia chi pigghjav’ ‘a pira

ch’ ‘i gambi tutti chjni di vacila.

Moriru chigli cunti ‘o focularu,

pumadora ‘i fannacca sup’ ’e vrasi,

‘u fumu chi nescia di lu cernaru;

comu s’usava ‘ntà tutti li casi.

Moriu ‘glia sumereglia scondricata,

moriru pur’i voi ‘mpaiati ’a ratu

i fogghj’ ‘i cerzu pe’ la nutricata,

l’addur’ ‘i fenu chi venia ‘ntortatu.

Moriu glia crapa pe’ ogni famigghja

e ‘gli mandat’ ‘i carni di porcegli,

chigli occhj sempi chjn’ ‘i meravigghja

quando viden’ ‘a jòcca ch’i pugljegli.

Staci morendu chigliu mundu anticu,

comu mori ‘na ruga: queta, queta,

ma campa ‘ntè ricord’ ‘i ccocchj vicu

fin’a chi nc’esti l’urtimu poeta.

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi