U brasceri, di Pasquale Maressa. Poesia dialettale calabrese

 

Quant’era bellu u tempu i na vota!

Quandu ancora ca’ tavula consata

ndi cogghiuvumu a sira tutti a rota

nt’ò menzu cu’ ‘na bella brascerata.

Quant’era bellu u tempu du brasceri!

ddu modu sanu e nobili i parrari,

cuntandu fatti di oj e d’ajeri

a menz’a vecchi giuvini e cotrari

Quantu ricordi ndaju di ddu brasceri!

Erinu tempi ‘i fami e carestja,

ddi brasci vivi vivi di bruveri,

sani ricordi di l’infanzia mia.

Chi nostalgia ndaju di ddu brasceri!

Di tempi chi non ponnu cchiu’ tornari,

mamma e patri nostri cunsigghieri,

sulu cu spandi amuri sapi dari.

Quanti cunsigghi cogghija n’torn’ o brasceri,!

Sulu cu’ t’amava ti sapìa dari,

quandu l’omini si ch’erinu veri

non com’a’ ora schiavi i dinari.

Po’ quandu ‘rriva l’ura du’ mangiari,

non si senti moviri nu biccheri,

tutti ntè mani ndannu ‘u cellulari

ed éu….rimpiangiu i tempi du’ brasceri.

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi

 

 

 

 

Author: Redazione_Cultura