Amata terra mia, di Cordì Vincenzo.  Poesia dialettale calabrese

Amata terra mia, di Cordì Vincenzo. Poesia dialettale calabrese

 

Éu chi pe’ ttia scrivìa frasi d’amuri

e chi cantài li to’ bellizzi rari,

ora nt’o cori sentu ‘n’abrusciuri,

brusciuri chi mi faci penijari.

Si’ bella e chi ti servi ssa bellizza

e ssu profumu toi di milli adduri

poti ‘nduciri mai chist’amarizza?

Poti carmari mai chistu doluri?

Si fù a Milanu, ti tinni prisenti,

si fù a Turinu, penzava sempi a ttia

e si fù a Roma a mmenzu a tanta genti,

nullu mai ti cassau da’ menti mia.

Rigina ti chjamai e ti chjamu mata.

rigina di nu regnu naturali,

però mò chissa vesta tua è macchiata

ed ammorbata si’ da milli mali.

Macchiata si’ di sangu jornu a jornu

ed allordata da gralimi amari,

‘u mundu parra ‘i tia e mi veni u scornu,

vorria pemmu ti pozzu rinnegari.

Ma chi su’ pacciu!, chi staju dicendu?

Poti nu figghju ‘a mamma rinnegari ?

Puru ca suffru e ca staju morendu,

tu mi criscisti e ccà vogghju restari.

Vogghju lottari ccani ‘nzemi a ttia,

ssa vesta lorda mu ti poi mutari

e pemmu sani d’ogni malatia

senza cagiuni cchjù di virgognari.

E pregu ca ancora atti figghji toi

‘nta chista lotta ndi vonnu ajiutari,

si simu tanti, certu prima o poi

nu novu suli vidimu spuntari.

Suli chi a tutti sapi cardijari,

suli chi sana d’ogni malatia.

Suli chi a ttia ti fa sprendurijari,

a ttia Calabria, amata terra mia.

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi